1.2 A.005 Gemeente 's-Hertogenbosch 'Selectieleidraad zonnevelden eerste tranche 100 hectare Visie Energielandschap'

1. Bron

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Tijdelijke_pag/Energie/Collegebrief_aan_de_Selectieleidraad_100_ha_zonnevelden_Visie_energielandschap.pdf

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Tijdelijke_pag/Energie/Selectieleidraad_zonnevelden_1e_tranche_100_hectare.pdf

2. Relevante bepaling:

Uit toelichting aan Raad:

Lusten en lasten / financiële participatie

De plannen van alle initiatiefnemers moeten voldoen aan de uitgangspunten van financiële participatie naar de omgeving toe (conform de eisen uit de Visie energielandschap). Iedere initiatiefnemer dient in het plan van aanpak te beschrijven op welke wijze zij 50% lokaal eigendom in gaan vullen en hoe gezorgd wordt voor lokaal profijt. In de selectiecriteria zoals beschreven, wordt hier ook op gescoord.”

Uit de selectieleidraad

“Deze selectieleidraad beschrijft de procedure voor de selectie van initiatieven voor de eerste tranche (in totaal 100 hectare aan zonnevelden). De selectieprocedure heeft betrekking op stap 1 uit § 2.2 van het Uitvoeringsprogramma Visie Energielandschap (Deel C). De gemeente sluit met elke geselecteerde initiatiefnemer een reserveringsovereenkomst. Een concept van de reserveringsovereenkomst is als Bijlage 5 bij deze selectieleidraad opgenomen. De reserveringsovereenkomst voorziet er onder meer in dat de gemeente haar publiekrechtelijke medewerking verleent aan het geselecteerde initiatief, waarbij het uiteindelijke doel is om te komen tot de verlening van een omgevingsvergunning voor het desbetreffende initiatief. Het betreft een inspanningsverplichting van de gemeente, waarbij de gemeente haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid behoudt. De geselecteerde initiatiefnemer verkrijgt geen exclusiviteit en geen aanspraak op een omgevingsvergunning. De reserveringsovereenkomst bevat voor de geselecteerde initiatiefnemer de verplichting om zich in te spannen om het ingediende initiatief nader uit te werken, teneinde te komen tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Op de onderhavige selectieprocedure zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen, die in deze selectieleidraad nader worden uitgewerkt: - de ingediende initiatieven worden getoetst aan de gestelde formele en materiële eisen; - de initiatiefnemers worden beoordeeld aan de hand van de gestelde uitsluitingsgronden; - zo nodig vindt een nadere selectie plaats tussen de geldige initiatieven vanwege het plafond van 100 hectare en/of vanwege de pilot ‘zon op water’.”

5.4. Nadere selectie

De nadere selectie vindt plaats aan de hand van het selectiecriterium ‘Ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde’. Dit wordt getoetst op basis van zes aspecten. Deze aspecten zijn nader toegelicht in de Visie energielandschap. In onderstaande tabel is per aspect weergeven waar die toelichting is gegeven en uit welk deel van het plan van aanpak moet blijken in hoeverre het initiatief aan het aspect voldoet.

3. Algemeen

-


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen