3.3 A.002 Advies AKD 'Advies kaders duurzame energieopwekking’, in opdracht gemeente Deurne, oktober 2020

1. Bron

Klik hier voor het advies

2. Relevante bepaling:

“Managementsamenvatting

•             De jurisprudentie van de Afdeling biedt mogelijkheden om via gemeentelijk beleid aan te sturen op participatie bij het oprichten van wind- en zonneparken. Het aanwezig zijn van voldoende draagvlak is een van de belangen die meegewogen wordt bij een besluit om een omgevingsvergunning voor planologisch afwijken te verlenen. Het is echter niet het meest zwaarwegende belang en zal niet snel een harde weigeringsgrond vormen.

•             In het gemeentelijk beleid zal een participatieverplichting altijd worden opgesteld als inspanningsverplichting, niet als resultaatsverplichting. Ook het dwingend voorschrijven van bepaalde vormen van participatie in het beleid is niet mogelijk, maar er kan wel worden aangestuurd op of een voorkeur worden uitgesproken voor bepaalde vormen. Hierbij zal echter altijd een mogelijkheid moeten worden gelaten aan de initiatiefnemer om een alternatief aan te dragen.

•             Het lokaal eigenaarschap kan beleidsmatig worden verankerd analoog aan de regeling voor particulier opdrachtgeverschap in de huidige Wro en de Omgevingswet. Daartoe is nodig dat - vanuit het perspectief van een goede ruimtelijk ordening - wordt gemotiveerd waarom lokaal eigenaarschap een vereiste is. Het vragen van een betaling in een fonds al dan niet al alternatief van lokaal eigenaarschap is mogelijk mits een relatie kan worden gelegd tussen de activiteit die wordt ontplooid en de ontwikkelingen die door het fonds worden gevoed. Het vragen van de bijdrage kan plaatsvinden via een anterieure overeenkomst door een bijdrage in een energie- of omgevingsfonds in het kader van een goede ruimtelijke ordening te vragen. Om dat rechtmatig te doen zal het beleid als structuurvisie vastgesteld moeten worden.

•             Het aantal mogelijkheden om zonne- of windprojecten te ontwikkelen in de gemeente lijkt te worden beperkt, waardoor mogelijk sprake is van schaarse vergunningen. Dit betekent dat er mededingingsruimte moet worden geboden.”

3. Algemeen

De gemeente Deurne ("de gemeente") heeft in het document "Kaders duurzame energieopwekking Deurne" een concept-beleidskader opgesteld voor de opwek van windenergie en zonne-energie binnen de Gemeente ("het concept-be!eidskadet'). Indachtig de doelstellingen van het Klimaatakkoord wenst de Gemeente te sturen op (financiële) participatie en lokaal eigendom en de afwegingen hieromtrent middels het definitieve beleidskader inzichtelijk te maken. Op verzoek van de gemeente schetst AKD in dit advies op welke wijze invulling gegeven kan worden aan financiële participatie en lokaal eigendom en in hoeverre de gemeente dit kan verplichten. Daarnaast schetstvb AKD handvatten en aandachtspunten met betrekking tot het concept-beleidskader op basis van de tekst van het beleidskader (versie 30-09-2020).

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen