1.3 A.002 Gemeente Groningen, concept beleidskader ‘Zonneparken in de gemeente Groningen’, nov. 2020

1. Bron

Klik hier voor het beleidskader.

2. Relevante bepaling:

“In de Routekaart 2035 is gesteld dat de opbrengsten van duurzameenergieprojecten terug moeten vloeien naar de Groninger gemeenschap. De gemeenteraad heeft in twee moties nogmaals de nadruk hierop gevestigd. Wij geven hier in alle gevallen invulling aan door 100% sociaal eigendom toe te passen bij projecten van de gemeente, en door minimaal 50% lokaal eigendom te eisen bij projecten van derden. De gemeente stuurt hierop bij de vergunningverlening en maakt hierover afspraken met initiatiefnemers.”

“3.3 Lokaal eigendom bij kleine zonneparken Kleine zonneparken zijn in hun opzet lokaal van aard. Dat betekent dat deze bedoeld zijn voor het verduurzamen van het eigen energieverbruik van lokale initiatiefnemers, of dat zoveel mogelijk huishoudens en kleine ondernemers of verenigingen in de gemeente hieraan mee kunnen doen. Het gaat dan om deelnemers met een kleinverbruiksaansluiting. Er geldt een minimum van 50% lokaal eigendom. Dat kan door de opgewekte energie in te zetten voor eigen gebruik, of door deelname van een grote groep deelnemers in de gemeente, bijvoorbeeld via de postcoderoosregeling, of op een andere manier, waarbij deelname of lidmaatschap breed toegankelijk is. De opbrengsten worden weer lokaal ingezet.”

“In een aantal gevallen worden de grootschalige zonneparken ook (deels) op gronden van derden gerealiseerd. Dit geldt in grotere mate voor het mogelijk toekomstige zoekgebied De Vork. De gemeente houdt dan wel de regie over de gebiedsuitwerking als geheel, maar werkt dan samen met deze grondeigenaren. Hiervoor geldt de eis van minimaal 50% lokaal eigendom. We onderzoeken of, en in welke mate de gemeente hierin wil participeren op basis van sociaal eigendom. Ook hier is gelegenheid voor bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties om te participeren in de ontwikkeling en exploitatie van deze grote projecten.”

“De gemeenteraad heeft met de moties ‘Kracht van lokaal’ (2019-31) en ‘Laat omwonenden van zonneparken financieel meeprofiteren’ (2020-10) nogmaals de nadruk hierop gevestigd. Wij geven hier in alle gevallen invulling aan door 100% sociaal eigendom toe te passen bij projecten van de gemeente, en door minimaal 50% lokaal eigendom te eisen bij projecten van derden. De gemeente stuurt hierop bij de vergunningverlening en maakt hierover afspraken met initiatiefnemers. We zorgen hiervoor op twee manieren: 1. Lokaal eigendom 2. Sociaal eigendom”

“5.5.2 Lokaal eigendom en participatie

In de ruimtelijke onderbouwing zal specifiek ingegaan moeten worden op zowel burger- als financiële participatie. Deze voorwaarde geldt vanuit zowel gemeentelijk als provinciaal beleid. In het klimaatakkoord is het streven naar 50% lokaal eigendom opgenomen en daar streven wij als gemeente minimaal ook naar. De wetgever heeft deze 50% niet juridisch verankerd en dat maakt dat de 50% formeel-juridisch lastig afdwingbaar is. Onze ervaring tot nu toe is dat de privaatrechtelijke afspraken die wij zelf met ontwikkelaars hebben gemaakt altijd zijn nagekomen. Indien het in een voorkomend geval wel tot een rechtszaak zou komen, dan is de uitkomst niet te voorspellen. Wij blijven de ontwikkelingen hieromtrent volgen, en zullen verdere borging van lokaal eigendom op gronden van derden waar nodig invulling geven.”

3. Algemeen

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn. Naast het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen zijn er zonneparken nodig. Dit gaat om nieuwe locaties, naast de zonneparken die zijn aangelegd of in voorbereiding zijn.

Het college van B&W heeft in het Concept-beleidskader Zonneparken (pdf 6,5 MB) beschreven waar nieuwe zonneparken ontwikkeld kunnen worden en aan welke voorwaarden de initiatieven moeten voldoen. Initiatiefnemers uit de gemeente kunnen zonneparken tot maximaal tien hectare ontwikkelen, waarbij de omgeving voor minimaal 50% van het project mee moet kunnen doen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties.

De gemeente wil dat energieprojecten zoals zonneparken steun krijgen vanuit de omgeving. Dan helpt het als de inwoners van Groningen ook van de opbrengsten kunnen profiteren. Inwoners wordt zo de gelegenheid geboden om mee te doen aan zonneparkprojecten.

Dit document is een concept beleidskader van november 2020 waar nog inspraak op mogelijk is.

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen