3.3 A.003 Straatman Koster ‘Aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsrechtelijk advies i.v.m. realisatie en exploitatie zonne- en/of windpark’ i.o.v. Provincie Overijssel, februari 2020

1. Bron

Klik hier voor het advies

2. Relevante bepaling

3. Algemeen

“De Nederlandse regering heeft op 28 juni 2019 het Klimaatakkoord gepubliceerd. Hierin is de Nederlandse uitwerking van de in 2015 in Parijs gemaakte internationale klimaatafspraken opgenomen. In verband met het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in dertig regio’s. Iedere regio dient een Regionale Energie Strategie (“RES”) op te stellen.

Wegens het opstellen van de RES inventariseren de Regio Twente, het waterschap Vechtstromen (“Waterschap”) en de provincie Overijssel (“Provincie”) thans de mogelijkheden om ieder voor zich tot de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een zonne- en/of windpark op eigen grond te komen. Met de exploitatie van het zonne- en/of windpark wordt beoogd hernieuwbare energie (elektriciteit) op te wekken en te verhandelen.

In het kader van de inventarisatie zijn de volgende drie scenario’s onderscheiden:

1. de Overheid ontwikkelt, realiseert én exploiteert het zonne- en/of windpark zélf én schakelt waar nodig (een) derde(n) in;

2. de Overheid geeft (een) derde(n), in de zin van één marktpartij óf een consortium van marktpartijen, de opdracht om het zonne- en/of windpark te ontwikkelen, realiseren én exploiteren; en

3. de Overheid richt een entiteit op die het zonne- en/of windpark ontwikkelt, realiseert én exploiteert, waar nodig schakelt die entiteit (een) derde(n) in.

Met deze notitie wordt invulling gegeven aan de bij de Overheden bestaande behoefte om voor elk van de voornoemde scenario’s op hoofdlijnen voorgelicht te worden over de aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrechtelijke aspecten. Het verdient aanbeveling om, zodra voor een scenario is gekozen, aan de hand van de specifieke omstandigheden bij de desbetreffende Overheid de aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsrechtelijke advisering nader te concretiseren.”  

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

Dit advies kan als onderlegger dienen indien een decentrale overheid over eigen gronden beschikt en die op basis van  ‘lokaal eigendom’ zelf of door de omgeving wenst te laten ontwikkelen.


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen