3.5 A.005 Raad van State 01-04-2020 inzake omgevingsvergunning 'Zonnepark Hijken'

1. Bron

Zie 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:958

 

2. Relevante bepaling:

“3.2. Bij besluit van 11 december 2017 heeft de gemeenteraad van Midden-Drenthe een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Een van de voorwaarden om met het project in te kunnen stemmen, was dat in de periode van de terinzagelegging van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen de initiatiefnemer moet aantonen dat er voldoende lokaal draagvlak is in de omgeving van het te realiseren zonnepark. Bij het besluit van 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nota van zienswijzen van 22 mei 2018 en een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het project.

Om lokaal draagvlak te creëren heeft de initiatiefnemer contact gezocht met direct omwonenden, buurtverenigingen en jeugdsozen. Initiatiefnemer heeft aan dorpshuis de Dorpshoeve een geldbedrag beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een warmtepomp en aan jeugdsoos All Skin in Hooghalen en jeugdsoos Onze Stee in Hijken worden obligaties in het zonnepark geschonken. Ook heeft initiatiefnemer het met de lokale Energie Coöperatie Hooghalen mogelijk gemaakt voor geïnteresseerden om financieel in het project te participeren.

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college terecht heeft gesteld dat de omstandigheid dat niet iedere omwonende van het zonnepark tevreden wordt gesteld, niet betekent dat er onvoldoende draagvlak in de omgeving is. Bij projecten zoals dit zonnepark moet het bestuursorgaan een afweging maken tussen het belang van een duurzame energievoorziening in het kader van de energietransitie en de belangen van omwonenden. Het ontbreken van draagvlak bij direct omwonenden is in die belangenafweging niet zonder meer het meest zwaarwegend. Gelet op de door het college genoemde inspanningen van de initiatiefnemer om draagvlak te verwerven en gegeven het beperkte aantal zienswijzen tegen dit project, ziet de Afdeling met de rechtbank geen aanleiding voor het oordeel dat vanwege het ontbreken van voldoende draagvlak voor het project voor het project geen verklaring van geen bedenkingen mocht worden afgegeven.

3. Algemeen

-

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

https://blogklimaatenergie.nl/2020/05/06/zonneparken-let-op-verplichting-tot-creeren-draagvlak-in-gemeentelijk-of-provinciaal-beleid/

“In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat initiatiefnemer wél voldoet aan de verplichting om draagvlak te creëren uit provinciaal ruimtelijk beleid en een door de gemeenteraad gestelde voorwaarde voor vvgb-verlening. Deze uitspraak geeft een goed beeld van de inspanningen van initiatiefnemer die draagvlak bevorderen. In combinatie met het gegeven dat tegen dit project een beperkt aantal zienswijzen waren ingediend, viel de belangenafweging tussen het belang van een duurzame energievoorziening in het kader van de energietransitie en de belangen van omwonenden, in het voordeel van de duurzame energievoorziening uit. Bovendien benadrukt de Afdeling hier nog eens dat er het ontbreken van draagvlak bij direct omwonenden niet zonder meer het meest zwaarwegend is in die belangenafweging.”


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen