1.3 A.001 Gemeente West-Betuwe ‘Beleidskader Zonneparken’/ Maatschappelijke Tender

1. Bron

BELEIDSKADER:

Zie https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Informatie-en-Ontmoeten-2-Beeldvorming/2020/04-februari/20:00/beleidskader-zonneparken-West-Betuwe-1.pdf

TOELICHTING:

Zie https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Oordeelsvorming-Voorronde-1/2020/17-maart/20:00/toelichting-beleidskader-zonneparken-West-Betuwe-2.pdf

2. Relevante bepaling:

BELEIDSKADER

Beleidskader zonneparken West Betuwe

De gemeente West Betuwe staat voor een grote opgave: transitie naar energieneutraliteit.  Opwekking van duurzame energie met behulp van de zon zal daaraan een belangrijke bijdrage moeten leveren. Naast het zoveel mogelijk benutten van geschikte dakoppervlakken, zal ook de aanleg van een fors aantal hectares zonneparken noodzakelijk zijn. De afgelopen periode zijn door inwoners of bedrijven een aantal verzoeken ingediend voor de aanleg van zonneparken. Om deze verzoeken te kunnen beoordelen, ontbrak het aan een beleidskader. Doel van dit beleidskader is om sturing te geven aan de totstandkoming van zonneparken. De reeds ingediende verzoeken, met eventuele aanpassingen, en nieuwe verzoeken kunnen worden getoetst met behulp van het beleidskader.

 Doelen van het beleidskader

Zonneparken hebben vanwege hun omvang en het monotone karakter van de materialen een forse impact op het landschap. Daarom geeft het beleidskader ruimtelijke en landschappelijke randvoorwaarden waarbinnen zonneparken kunnen worden aangelegd. Tevens worden een aantal randvoorwaarden genoemd waar alle zonneparken aan moeten voldoen en worden objectieve en toetsbare criteria genoemd waarmee de kwaliteit van een initiatief kan worden beoordeeld. Daarbij stuurt het beleidskader o.a. op het zoveel mogelijk ontzien van mooie landschappen, natuur, landbouwgrond en dorpsranden en op zo goed mogelijke participatie van de omgeving.

 Maatschappelijke tender

Er zijn verschillende mogelijkheden om te sturen op de meest wenselijke locaties en realisatievorm voor zonneparken. Een recente ontwikkeling, die de gemeente West Betuwe in dit beleidskader volgt, is de zogenaamde ‘maatschappelijke tender’. In de handreiking Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners (juni 2019) wordt uitgelegd hoe dit werkt: “Voor een bepaalde hoeveelheid op te wekken wind- en/of zonneenergie kunnen in een beperkte tijdsperiode meerdere ontwikkel-partijen projecten indienen. De projecten worden beoordeeld volgens een vooraf opgesteld beleidskader, met allerlei aspecten waarop getoetst kan worden. De toetsing kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van punten die per aspect verdiend worden. De best scorende projecten mogen door, precies genoeg om de vooraf vastgestelde opgave te halen.”

Altijd verplicht

Initiatieven zullen als eerste getoetst worden op een aantal aspecten die standaard verplicht zijn. Denk aan:

Ø Aantonen van haalbaarheid van de business case;

Ø Zekerheid van aansluiting op het net (aantoonbaar d.m.v. een contract met de netbeheerder) of een positieve transportindicatie van de netbeheerder;

 Ø Wet Bibob: aandacht voor de herkomst van de investeerder, waarbij Nederlands investeerders voorrang krijgen.

Sommige zaken legt de gemeente op als randvoorwaarde aan elk initiatief. Dat zijn:

Ø De initiatiefnemer onderschrijft de ‘Gedragscode zon op land’ van de brancheorganisatie Holland Solar en anderen (november 2019), en voldoet daar in zijn initiatief ook aan;

Ø Het initiatief betaalt een bijdrage van minimaal € 0,50/opgewekte MWh aan een Gebiedsfonds;

Ø Het initiatief zal voor tenminste 50% in lokaal eigendom komen;

Ø Het zonnepark dient na afloop van de productieperiode volledig opgeruimd te worden en de bodem hersteld, inclusief financiële garantie daarvoor.”

TOELICHTING

“50% lokaal eigendom is verplicht gesteld voor élk project. Bij een deel van de reeds bekende  initiatiefnemers, die soms al veel investeringen hebben gedaan, stuit dit op bezwaren. Zij zijn wel bereid om samen te werken met een energiecoöperatie, maar mede-eigendom veronderstelt ook risicovol mee ontwikkelen vanaf het begin, en daar kan in sommige gevallen geen sprake meer van zijn (b.v. daar waar de gronden al zijn aangekocht). Wij zien dit als een bedrijfsrisico dat door de ontwikkelaar is genomen en vinden dat geen argument om van de verplichte 50 % eigendom af te wijken.”

3. Algemeen

-


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen