1.2 A.001 Gemeente Westerwolde Leidraad 'Maatschappelijk rendement uit Zonneparken in Westerwolde'

1. Bron

https://www.westerwolde.nl/file/9864/download

 

2. Relevante bepaling:

Leidraad

We realiseren ons dat 50% eigenaarschap niet altijd haalbaar is. Daarom hebben we een ‘optie B’ ontwikkeld. Een leidraad voor waardevermeerdering van Westerwolde. Deze leidraad heeft drie doelen:

1. Meerwaarde voor omwonenden en omliggend gebied creëren

2. Economische en innovatie koppelkansen benutten

3. Vliegwieleffect aanjagen: Westerwolde Samen Verduurzamen

Overweging

Uit de oplegger blijkt dat de businesscase van een zonnepark behoorlijk ruimte biedt en dat een winsten van € 50.000 per MWp per jaar of meer normaal zijn. Uitgaand van het Klimaatakkoord (50% lokaal eigendom) zal de financiële bijdrage/compensatie per megawattpiek (MWp) kunnen uitkomen op € 25.000,- euro per jaar. Omdat een zonnepark ten behoeve van de financiering een bepaald rendement moet opleveren, achten we het niet realistisch om dit bedrag te vragen. Er zijn dan hoogstwaarschijnlijk geen partijen meer dit deze parken willen financieren. Daarom gaan wij ervan uit dat als er geen sprake is van lokaal eigendom er een substantieel deel van de winst ten goede komt van de doelen die gesteld zijn in de leidraad. Mocht er twijfel zijn over de businesscase van een ontwikkelaar, dan kan deze door een externe deskundige nagerekend worden.

 Grote zonneparken leveren vanwege de schaalvoordelen meer winst per MWp op dan de kleine(re) parken. Daarom wordt gewerkt met de volgende staffel:

Lokaal eigendom

Voor het creëren van lokaal eigendom kan bijvoorbeeld samengewerkt worden met een energiecoöperatie. Als een initiatief lokaal eigendom heeft wordt dit aandeel in mindering gebracht op de compensatie.

 Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1: Er wordt een zonnepark ontwikkeld van 20 MWp. 2 MWp wordt lokaal eigendom van een energiecoöperatie, dit is 20% van de in het Klimaatakkoord genoemde 50%. De compensatie wordt berekend op basis van 20 MWp (€ 4.000,- per MWp per jaar). Hierop wordt het percentage lokaal eigendom in mindering gebracht, zodat de compensatie € 3.200,- per MWp per jaar bedraagt. De compensatie voor het park is dus 20 x € 3.200,-= € 64.000,- per jaar. Over de looptijd van 15 jaar is dit € 960.000,-. Bij dit zonnepark zijn kansen voor een smart grid voor omliggende woningen. Hier wordt een substantieel deel van de revenuen in geïnvesteerd en de rest gaat naar het Fonds Westerwolde Samen Verduurzamen.”

3. Algemeen

“Lokaal eigendom
In de ‘zonneweide-gemeente’ Westerwolde stelde het college in november een leidraad vast voor maatschappelijk rendement bij zonneparken. ‘We vinden het belangrijk dat niet alleen de projectontwikkelaar profiteert van een zonnepark, maar dat de omgeving meeprofiteert’, zegt Pek. De gemeente streeft ernaar dat parken voor 50 procent lokaal eigendom worden.

Substantiële bijdragen
Als dat niet haalbaar is, kan dit op een andere manier worden opgelost. Het gaat volgens Pek niet ‘om spiegeltjes en kraaltjes’ maar om substantiële bedragen. In de beleidsnota wordt een aantal rekenvoorbeelden gegeven. Bij een park van 20 MWp gaat het om een jaarlijkse compensatie van zo’n 64.000 euro. Over vijftien jaar is dat 960.000 euro. Bij een groter park van 60 MWp gaat het over vijftien jaar om een bedrag van zo’n 3,6 miljoen. Pek: ‘De afspraken over financiële compensatie worden vastgelegd in een participatieplan. Daarna kan een eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend.’”

 Uit https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/stijgende-zorgen-over-zonneparken.11976074.lynkx

 

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

Collegebesluit: https://www.westerwolde.nl/file/5271/download

Vaststellingsovereenkomst met ontwikkelaar (met daarin de leidraad verwerkt): https://www.westerwolde.nl/file/9854/download

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen