1.2 A.002 Gemeente Meierijstad ‘Zonnepark Meierijstad’

1. Bron

ALGEMEEN

https://www.meierijstad.nl/home/zonnepark-meierijstad_43520/

IN DETAIL

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=meierijstad&id=100061695

 

2. Relevante bepaling:

ALGEMEEN

“Wilt u een zonnepark in Meierijstad realiseren? Dit jaar is er ruimte voor maximaal 50 hectare. Partijen die interesse hebben in de ontwikkeling van een zonnepark, konden vanaf 10 maart 2020 hun initiatief/plan indienen. De indieningstermijn liep tot en met 10 april 2020. De commissie “Omgevingskwaliteit” beoordeelt de plannen. Deze commissie geeft ook hun voorkeuren aan. De voorkeuren van de commissie worden uiteraard voorgelegd aan het College.

Voorwaarden plan

De commissie houdt bij de beoordeling van het plan rekening met de volgende hoofdprincipes:

-        Landschap is leidend

-        Meerwaarde is nodig

-        Participatie is vereist”

 

IN  DETAIL

Financiële participatie

Naast procesparticipatie bestaat er ook financiële participatie. Bij financiële participatie profiteert de omgeving financieel mee en vloeit de toegevoegde waarde niet weg. Zo kan financiële participatie zorgen voor meer draagvlak en acceptatie van het plan. Er zijn diverse mogelijkheden van financiële participatie. Net zoals bij procesparticipatie is de keuze voor een bepaalde vorm afhankelijk van het plan. Een groot zonnepark biedt andere/ruimere mogelijkheden dan een klein zonnepark. Mede-eigenaar Individuele burgers en/of omwonenden kunnen met eigendom financieel deelnemen in de ontwikkeling van een zonnepark. Dit gebeurt meestal door oprichting van een lokale coöperatie.

Mee-investeren

Naast mede eigenaarschap kan ook financieel (risicodragend) worden deelgenomen aan een plan door het opnemen van investeringsruimte, bijvoorbeeld met uitgifte van aandelen of obligaties. Ook de toepassing van de zogenaamde postcoderoos is een vorm van mee-investeren.

Meeprofiteren

Meeprofiteren is ook een mogelijkheid. Hierbij valt te denken aan het instellen van een lokaal (gebieds)fonds, waarbij de middelen ten goede komen aan landschapsversterking of een ander met de omgeving overeen te komen doel (bv. lokale vereniging). Andere mogelijkheden zijn:

• omwonendenregeling (vergoeding);

• inschakelen van lokale bedrijven voor ontwikkeling en exploitatie van het zonnepark;

• zonnepanelen doneren aan een lokale vereniging of organisatie;

• collectieve inkoop (initiatiefnemer van een zonnepark biedt tegen gereduceerd tarief zonnepanelen voor daken aan inwoners aan). Bovenstaande opsomming is niet uitputtend.

Er zijn andere mogelijkheden denkbaar. De initiatiefnemer zal, in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden, een keuze moeten maken. Als gemeente leggen we, in lijn met het Nederlandse Klimaatakkoord dat 28 juni 2019 werd gepresenteerd, een inspanningsverplichting op om actief te streven naar 50% lokale financiële participatie. Hierbij realiseren we als gemeente goed dat in de praktijk het uiteindelijk behaalde niveau van participatie afhangt van onder andere de bereidheid en financiële reikwijdte van omwonenden en andere belanghebbenden om deel te nemen. De initiatiefnemer zal het niveau van participatie achteraf moeten verantwoorden.

Participatieplan

Hoe de proces- en financiële participatie vorm krijgt, wordt beschreven in een participatieplan. In dit plan moet in ieder geval aan bod komen:

1. In welke mate (en hoe) omwonenden en andere belanghebbenden (omgeving) betrokken worden bij de ontwikkeling van het zonnepark;

2. Welke middelen worden ingezet voor het informeren en betrekken van de omgeving;

3. Hoe uitkomsten van het proces worden vastgelegd;

4. Welke mogelijkheden worden geboden voor financiële participatie. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de opstelling van het participatieplan. De gemeente faciliteert, denkt mee en bewaakt. “

3. Algemeen

-


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen