3.1 A.001 Electriciteitswet

1. Bron

Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/2020-02-01

2. Relevante bepaling:

Artikel 83

Provinciale staten en de gemeenteraad zijn niet bevoegd het opwekken, het transporteren en het leveren van elektriciteit in het belang van de energievoorziening aan regels te binden.

3. Algemeen

Dit artikel is ingevoegd bij de Elektriciteitswet 1998 (Stb. 1998, 427) als artikel 63 en regelt dat de bevoegdheid tot het stellen van verordeningen van provinciale staten en gemeenteraden uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Het artikel is daarna niet meer gewijzigd.

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

Parlementaire behandeling (Kamerstukken 111997/98.25 621, nr. 3, p. 53 (MvT)

“Artikel 60 heeft zijn oorsprong in artikel 39 van de Elektriciteitswet 1989. Bovendien is het de pendant van artikel 17 van de Wet energiedistributie, waarin de verordeningsbevoegdheid van provinciale staren en gemeenteraad is uitgesloten met betrekking tot de distributie van elektriciteit, gas of warmte. Dit artikel voegt daaraan voor elektriciteit toe het opwekken, transporteren en leveren van elektriciteit. Wat betreft het leveren van elektriciteit moet dan gedacht worden aan leveren van elektriciteit aan anderen dan beschermde afnemers, aangezien die levering ingevolge het gewijzigde artikel 1 van de Wet energiedistributie wordt aangemerkt als distributie van elektriciteit (artikel 64, onder A). In dit wetsvoorstel zijn geen regels gesteld met betrekking tot de bouw en exploitatie van elektriciteitscentrales of van andere installaties voor de opwekking van elektriciteit. Het zou dan ongewenst zijn indien provinciale staten en gemeenteraden deze liberalisering gedeeltelijk ongedaan zouden maken door zelfstandig verordeningen vast te stellen. Met betrekking tot transport en levering van elektriciteit, aan beschermde afnemers zowel als aan vrije afnemers, bevat het wetsvoorstel een uitputtende regeling. Gelet hierop wordt de bevoegd­heid tot het stellen van verordeningen van provinciale staten en gemeen­teraden uitdrukkelijk uitgesloten, echter alleen voor zover het het stellen van regels in het belang van de energievoorziening betreft. De bevoegdheid van de desbetreffende overheden om regels te stellen ten behoeve van andere belangen, zoals ruimtelijke ordening en milieu, worden hierdoor uiter­aard niet geraakt."

5. Eventuele relevante argumentatie

Op basis van dit artikel uit de Elektriciteitswet kan betoogd worden dat regulerend beleid en/of andersoortige publiekrechtelijk handelen van een gemeente of de provincie, bijv. het afdwingen van minimaal 50% lokaal eigendom in het kader van de energietransitie niet tot de bevoegdheid van hen behoort.

Evenwel kan ook betoogd worden dat dit artikel toentertijd zag op de spreiding in den lande van grotere (toen nog fossiele) productie-installaties waar de Rijksoverheid de regie over wenste te hebben.


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen