3.1 A.004 Motie Joopen Eerste Kamer mbt verplichte participatie Invoeringswet Omgevingswet

1. Bron

Zie https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200128/gewijzigde_motie_van_het_lid_2/document3/f=/vl5pgtntfkyo_opgemaakt.pdf

2. Relevante bepaling:

“[…] verzoekt de regering om in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling op te nemen die ervoor zorgt dat er een plicht ontstaat voor gemeenten, provincies en waterschappen om het participatiebeleid op te stellen waarin vastgelegd wordt hoe participatie wordt vormgegeven en welke eisen daarbij gelden en dit participatiebeleid vast te stellen door respectievelijk gemeenteraad, provinciale staten en het algemene bestuur van het waterschap, en te bevorderen dat de medeoverheden hier zo snel mogelijk mee beginnen, liefst voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet”

3. Algemeen

Dit is een motie van de Eerste Kamer, ingediend bij de behandeling van de reeds door de Tweede Kamer aangenomen Invoeringswet Omgevingswet (34 986). De motie is aangenomen, maar dat hoeft niet te betekenen dat de minister er zich aan zal houden.

Uit https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/omgevingswet/participatie-inwoners-bij-omgevingswet-wordt-harde-eis/

 

“Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) staat niet negatief tegenover de ingediende motie. Ze zal daarom ‘verplichten om lokaal beleid vast te stellen en te publiceren en vervolgens bij besluiten te motiveren hoe daarmee rekening is gehouden’. Van Veldhoven wijst erop dat participatie in de wet al beter uit de verf komt dan voorheen. De inspraak wordt naar de voorkant van besluiten gehaald, zodat burgers eerder invloed uit kunnen oefenen. Groepen burgers die moeilijk te bereiken zijn of minder zelfredzaam, zullen extra aandacht krijgen. Verder moeten overheden te allen tijde beoordelen of alle belangen in beeld zijn gebracht en zijn meegewogen, ook die van de ‘silent majority’. Als dat niet goed is gebeurd, kan de bestuursrechter een besluit vernietigen.”

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

https://www.eerstekamer.nl/verslag/20200128/verslag

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen