3.1 A.012 Kamerbrief Wiebes 8 april 2020 'RES: stand van zaken burgerparticipatie'

1. Bron

Zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/09/kamerbrief-stand-van-zaken-burgerparticipatie-regionale-energiestrategieen/kamerbrief-over-res-gevolgen-corona-en-stand-van-zaken-burgerparticipatie.pdf

2. Relevante bepaling

“Burgerparticipatie in de RES

[…] Burgerparticipatie in het kader van de RES is dan ook een langlopend, iteratief proces, dat niet ophoudt bij de RES 1.0. Een lerend proces ook, omdat veel regio’s experimenteren met methodieken en daarover uitwisselen.

[…]

Tevens verkennen we als overheden welke sturingsruimte er in het omgevingsbeleid is aangaande participatie, en hoe we daar effectief vorm aan kunnen geven.”

 “Ondersteuning van burgerparticipatie in de RES

In dat licht biedt het NP RES een actief platform voor ondersteuning en uitwisseling. Zo heeft het NP RES een handreiking RES opgesteld met handvatten voor participatie van en communicatie met burgers, zie hiervoor www.regionaleenergiestrategie.nl. Samen met andere klimaat-uitvoeringsprogramma’s is verder een Landelijk Communicatienetwerk Klimaat opgericht. Hier wordt onder meer kennis over participatie gedeeld. Daarnaast is er een handreiking ‘participatie in energieprojecten’ opgesteld met een overzicht met opties voor financiële participatie, en worden mogelijkheden van het instrumenteren van participatie voor bevoegde instanties in kaart gebracht. Daarbij wordt een hulpmiddel voor de regio’s ontwikkeld. Ook kunnen zij expertise inzetten uit de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) getrokken RES-expertpool. Een Community of Practice biedt RES-betrokkenen de gelegenheid uit te wisselen en te leren. Dat geldt niet alleen voor participatie op het planniveau, maar ook op het niveau van projecten. In dat kader gaat het onder meer om het invulling geven aan het streven uit het Klimaatakkoord om tot 50% lokaal eigendom te komen bij hernieuwbare energieprojecten.

 Energiecoöperaties spelen hierbij een belangrijke rol. Om die reden ondersteun ik met provincies de oprichting van een ontwikkelfaciliteit voor energiecoöperaties. Ook de sectorale gedragscodes voor wind (NWEA) en zon (Holland Solar) gaan in op financiële participatie door omwonenden. Tevens bevordert de zogenoemde Participatiecoalitie van De Natuur en Milieufederaties, Buurkracht, EnergieSamen, HIER en LSA Bewoners de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie, onder meer door regio’s te voorzien van kennis, ondersteuning, een masterclass over lokaal eigendom van hernieuwbare energieopwekking en een gezamenlijk aanbod per provincie voor duurzame energierealisatie van onderop.

Ook bij de borging van de RES in het Omgevingsbeleid zal zorgvuldig aandacht worden besteed aan het betrekken van belanghebbenden en inwoners, conform de vereisten van de Omgevingswet. Tot slot zijn volksvertegenwoordigers op lokaal en regionaal niveau, met hun lokale en regionale democratische mandaat, binnen de RES een belangrijke factor in de borging van draagvlak en participatie. Om te zorgen voor een soepele afstemming met en informatieverschaffing aan volksvertegenwoordigers, zijn ze in veel regio’s al vanaf het begin van het RES-proces betrokken.”

 “Vervolg

Participatie vanuit de samenleving – inwoner, bedrijf, maatschappelijke organisatie – is cruciaal in de RES. Alleen als iedereen in ons land de mogelijkheid heeft om mee te doen, kunnen we de transitie maken naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Daarom moeten inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties optimaal betrokken zijn bij de RES. Daartoe zal ik in mijn brief in het najaar van 2020 een uitgebreider beeld geven over de betrokkenheid van burgers in het proces richting de concept-RES’en. Dit beeld zal tevens de kans voor het NP RES bieden om na te gaan welke verdere ondersteuning er nodig is voor burgerparticipatie. In zal dan ook aangeven welke acties ik met de partners in het NP RES zal ondernemen om burgerparticipatie te stimuleren in het proces richting de RES 1.0 in juli 2021.”

3. Algemeen

 

 

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen