3.1 A.009 Gedragscode zon op land

1. Bron

GEDRAGSCODE

https://hollandsolar.nl/gedragscodezonopland

Q&A

https://hollandsolar.nl/u/files/q-a-gedragscode-zon-op-land-13-november-2019.pdf

 

2. Relevante bepaling

GEDRAGSCODE

3.3 Financiële participatie

Rond het onderwerp participatie verwelkomen de ondertekenende partijen de afspraken uit het Klimaatakkoord uit 2019 zoals hier letterlijk verwoord:

“• De initiatiefnemer doorloopt een proces om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie. Het gaat hierbij om de participatiewaaier; dit kan zijn procesparticipatie, financiële participatie, financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een omgevingsfonds of een combinatie hiervan. Het bevoegd gezag controleert dat initiatiefnemers en omgeving hierover het gesprek aangaan. Afspraken met de omgeving worden bij voorkeur vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op basis hiervan wordt er een projectplan gemaakt waarin wordt beschreven hoe binnen het project de participatie optimaal wordt ingericht.

• Om de projecten voor de bouw en exploitatie van hernieuwbaar op land in de energietransitie te laten slagen, gaan in gebieden met mogelijkheden en ambities voor hernieuwbare opwekking, partijen gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een project. Dit vertaalt zich in evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven). Investeren in een zon –en/of windproject is ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren en risicolopen. Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Er is lokaal ruimte om hier vanwege lokale project-gerelateerde redenen van af te wijken. “

De exacte vorm van de financiële participatie en de definiëring van ‘de lokale omgeving’ is met het Klimaatakkoord niet scherp vastgelegd. Dit is ook geen zaak voor uniforme regels maar iets dat per project vorm kan krijgen. De gedachte dat omwonenden de mogelijkheid krijgen om financieel te investeren en daarmee mee te profiteren en mee te doen aan de energietransitie staat centraal.”

Q&A

De gedragscode Wind op Land kent een fonds van 50ct/MWh voor de omgeving. Waarom niet voor deze code?

Zon op land is een andere techniek, met hele andere issues dan wind op land. Geluid en slagschaduw gelden wel voor wind, niet voor zon. Beheer van de bodem, landschap en ruimte voor natuur geldt weer meer voor zon, minder voor wind. De codes zijn dus per definitie anders. De logica om omwonenden in feite te compenseren is eveneens anders. Bovendien is er nu een Klimaatakkoord met een paragraaf financiële participatie, die met de code wordt omarmd. Om al deze redenen is een exact geformuleerde eis over aanvullend een omgevingsbijdrage niet logisch. Het is wel een optie, daarom staat deze wel genoemd.”

Waarom geldt de code niet voor bijvoorbeeld het Ijsselmeer?

De issues bij drijvende zonnepanelen zijn wezenlijk anders. Op het water is er geen sprake van een grondeigenaar, gelden hele andere zaken. De bepalingen over bodembeheer, niet spuiten, maaibeheer of omwonenden gelden natuurlijk niet bij zon op water. Zon op water is nu nog een zeer kleine sector waar op dit moment weinig projecten zijn. Mocht het meer gaan spelen, dan kan daarvoor ook een code aan de orde zijn.

Heel veel bedrijven zijn geen lid van Holland Solar, zijn dus niet gebonden aan de code. Zij gaan gewoon door met hun wijze van ontwikkelen?

Dat zou kunnen. Daarom vragen we in de code expliciet aan grondeigenaren, energiecoöperaties, en aan overheden zoals gemeenten en provincies als bevoegd gezag, maar ook aanbestedende overheden als Rijkswaterstaat en RVB om in lijn met de code initiatieven voor projecten te beoordelen. En om alleen samen te werken met projecten die de waarden van de code naleven. Anders krijgen we inderdaad de situatie dat de projecten die zich nergens iets van aantrekken goedkoper, beter lijken."

3. Algemeen

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen