3.2 A.003 Q&A over afspraken participatie en lokaal eigendom in Klimaatakkoord

1. Bron

Zie https://nwea.nl/wp-content/uploads/2020/05/20200430-QenA-participatie-def.pdf

2. Relevante bepaling:

Is 50% lokaal eigendom een (minimum-) verplichting?

Nee, het Klimaatakkoord gaat uit van een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving (bewoners en bedrijven). Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Met de ‘lokale omgeving’ worden zowel burgers als bedrijven uit de omgeving van de projectlocatie bedoeld. Het gaat daarbij om eigendom van meerdere omwonenden en bedrijven en niet van een enkel bedrijf of individu. Met ‘productie’ wordt de productie-installatie(s) bedoeld. Uitgangspunten zijn de behoefte én de (financiële) mogelijkheden van de lokale omgeving. Daarbij hoort een inspanningsverplichting voor de initiatiefnemer bij alle hernieuwbare energieprojecten om een aanbod te doen om omwonenden, zo mogelijk verenigd in een coöperatie of andersoortig gemeenschappelijk initiatief, te laten participeren in het project. Financiële participatie is een middel om het doel (totstandkoming van energieprojecten door verbeteren van lokaal draagvlak) te realiseren. Eigendom betekent mee-investeren en dus ook risico lopen. Het betekent ook zeggenschap. Verschillende partijen kunnen lokaal eigenaar zijn van een energieproject; individuele burgers, coöperaties, bedrijven en anderen. Op basis van het gesprek met omwonenden kunnen ook andere opties worden gekozen die de omgeving laten meeprofiteren, zonder dat sprake is van lokaal eigendom, zoals een omgevingsfonds en obligaties. 50% lokaal eigendom is dus geen verplichting, het gaat erom dat de lokale omgeving de kans krijgt mee te kunnen investeren en mede-eigenaar te worden indien ze dit wensen.”

3. Algemeen

In het Klimaatakkoord zijn verschillende afspraken gemaakt over de participatie van burgers en bedrijven in hernieuwbare energieprojecten op land. Met deze Q&A lichten Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties, de NVDE, Holland Solar en NWEA toe wat de achtergrond is van deze afspraken en wat er onder deze afspraken verstaan wordt. Het dient als verhelderende tekst bij de uitvoering van de afspraken in de praktijk.

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier

https://hollandsolar.nl/gedragscodezonopland

https://nwea.nl/gedragscode-wind-op-land/

https://www.klimaatakkoord.nl/participatie/handreiking-participatie-duurzame-energie


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen