3.2 A.014 Verslag Juridische Open Tafelsessie ‘Juridische perspectieven voor het borgen van 50% lokaal eigendom bij productie van wind- en zonne-energie op land’, 7 juli 2020

3.2 A.014 Verslag Juridische Open Tafelsessie ‘Juridische perspectieven voor het borgen van 50% lokaal eigendom bij productie van wind- en zonne-energie op land’, 7 juli 2020

 

1. Bron

Het verslag en presentatie van de bijeenkomst is hier te vinden.

2. Relevante bepaling

“Betreft: Juridische perspectieven voor borgen 50% Lokaal Eigendom’

Graag willen wij je uitnodigen voor een digitale bijeenkomst die in het kader van het de uitwerking van de RES wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag middag 7 juli 2020 a.s. en heeft als doel om samen in kaart te brengen wat de juridische aspecten zijn die van belang zijn wanneer een gemeente het streven naar 50% lokaal eigendom als verwoord in het Klimaatakkoord (‘het Streven’) handen en voeten wil geven in haar beleid. Over dat onderwerp gaan medewerkers van gemeenten van gedachten wisselen waarbij we het format kiezen van een Juridische Open Tafelsessie[1]. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in afstemming met Martijn Messing, projectleider van het programma Sociale Innovatie in Energie en geleid door Mr. Jan Albert Timmerman.

 Bijna alle gemeenten in de regio West-Brabant hebben aangegeven te zoeken naar de manier waarop de 50% lokaal eigendom ambitie uit het klimaatakkoord in beleid geborgd kan worden. Via deze bijeenkomst delen we met jou de opgedane kennis uit het onderzoek ‘juridische perspectieven voor 50% lokaal eigendom voor gemeenten’.

Onderstaand geven we aan wat je mag verwachten en hoe je zelf als professional een rol kan gaan spelen en hoe je deel kan gaan nemen.

 Juridische Open Tafelsessie

In een open gesprek komen de juridische kwesties die gemeenten tegenkomen bij het in praktijk brengen van het Streven aan de orde en die kwesties worden onderling bediscussieerd. De inhoud van de bibliotheek met informatie over dit onderwerp die is te vinden op de Energiewerkplaats dient daarbij als aanzet voor de discussie. We vragen je van de inhoud kennis te nemen voorafgaand aan de Open Tafelsessie.

Voor deze Juridische Open Tafelsessie kun je ook je eigen vragen en analyses wat betreft relevante juridische kwesties, wettelijke regelingen etc. inbrengen en er is ook plek om oplossingen die binnen je eigen gemeente al zijn gevonden te delen.

 Start discussie

De Juridische Open Tafelsessie is expliciet niet bedoeld als advies, maar als hulpmiddel om zelf je gedachten te bepalen wat betreft de vraag hoe met het Streven om te gaan. Wel hebben wij zelf als het team van Sociale Innovatie Energietransitie een mening gevormd over het Streven en hoe een gemeente dat zou kunnen verwerken in beleid en willen daarmee de discussie in de Juridische Open Tafel starten.

Die mening is dat momenteel door uitspraken van de Raad van State een goed (financieel) participatieproces - wat bedoeld is om zoveel mogelijk draagvlak en acceptatie te krijgen in de samenleving voor hernieuwbare energieprojecten - wel degelijk een belangrijke rol speelt bij vergunningverlening voor die energieprojecten. De voorwaarde is dan wel dat er gemeentelijk beleid aanwezig is wat betreft dit (financieel) participatieproces waar initiatiefnemers van hernieuwbare energie projecten zich rekenschap van dienen te geven. Beleid wat tot doel heeft om draagvlak voor die projecten te verhogen.

 Het door een initiatiefnemer goed en aantoonbaar doorlopen van dat proces mag dan ook randvoorwaardelijk zijn voor vergunningverlening. Echter, het resultaat van dat proces is dat niet. De Raad van State is immers nog steeds van mening dat (voldoende) maatschappelijk draagvlak ruimtelijk niet relevant is.

De vraag die wij evenwel nog niet hebben beantwoord is tot waar een gemeente kan gaan wat betreft het beleid inzake een goed (financieel) participatieproces. Kan een gemeente een minimaal resultaat aan lokaal eigendom opleggen dat met het (financieel) participatieproces bereikt moet worden? Dit laatste lijkt momenteel de kern van de discussie te zijn waar we dus van elkaar kunnen leren. Wij wisselen overigens graag onze bovenstaande mening in voor een betere, maar het leek ons goed om de discussie te starten met een uitgangspunt.

 Volgende stap

Je wordt van harte uitgenodigd om je aan te melden voor deze sessie, door via het toegestuurde outlook-verzoek te laten weten of je deelneemt. Het is ook mogelijk om het outlook-verzoek door te sturen aan een collega. We vragen iedereen om zich aan te melden, zodat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.

 Projectbegeleiding

De tafelsessie wordt in samenwerking met de RES-organisatie West-Brabant aangeboden vanuit het programma sociale innovatie. De bibliotheek is te vinden op de Energiewerkplaats en wordt begeleid door RenewabLAW in de persoon van Jan Albert Timmerman. RenewabLAW is een gespecialiseerde juridische dienstverlener die zich heeft toegelegd op hernieuwbare energie en energiebesparing. Jan Albert zal de Juridische Open Tafelsessie coördineren en begeleiden.

 Tot slot

Tot slot een woord over wat het project in ieder geval niet is of zal opleveren. En dat is dat je een allesomvattend (juridisch) advies krijgt aangereikt hoe als gemeente met het Streven om te gaan. Wat we met de Juridische Open Tafelsessie beogen, is om gemeenten zoveel mogelijk juridische informatie te verstrekken en om die onderling te delen, opdat elke gemeente - vanuit de (gebied-specifieke) omstandigheden van het geval en binnen de bestaande juridische kaders - een aanpak ontwikkelt waarmee het Streven binnen de RES’en leidt tot het resultaat wat we met z’n allen beogen. En dat resultaat is om projecten voor de bouw en exploitatie van hernieuwbaar op land in de energietransitie

te laten slagen door partijen gelijkwaardig samen te laten werken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie.

Wij zien graag je aanmelding voor de Juridische Open Tafelsessie tegemoet!

 Namens

 De regio: Victor van den Berg

Programma sociale innovatie: Martijn Messing

[1]  Bij aardgasvrije wijken wordt dit model ook toegepast; zie https://aardgasvrijewijken.mett.nl/kalender/1540238.aspx?t=Juridische+Open+Tafelsessie+Aardgasvrij+Transitie “

3. Algemeen

Bijgaand fiche heeft betrekking op een Open Juridische Tafelsessie die door RES West-Brabant op 7 juli 2020 werd georganiseerd. De sessie was bedoeld voor beleidsadviseurs gemeenten RES West-Brabant. In randnummer 1 wordt de uitnodigingsmail getoond en in randnummer 1 is het verslag en de presentatie te downloaden.

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen