3.2 A.007 Blog Pels Rijcken 'Beleidsmatige verplichtingen tot inspanningen gericht op vergroten draagvlak en verzorgen participatie, een voorschot op de Omgevingswet'

1. Bron

Zie

https://blogomgevingsrecht.nl/jurisprudentie/beleidsmatige-verplichtingen-tot-inspanningen-gericht-op-vergroten-draagvlak-en-verzorgen-participatie-een-voorschot-op-de-omgevingswet/

2. Relevante bepaling

“Gelet op de uitspraken van 12 december en 23 oktober 2019, lijkt een weg te zijn ingeslagen op basis waarvan het mogelijk is om initiatiefnemers op grond van gemeentelijk beleid te verplichten om bepaalde -inspanningen te verrichten die zijn gericht op het vergroten van draagvlak en het bevorderen van participatie. Worden deze inspanningen niet verricht, dan kan het bevoegd gezag in redelijkheid planologische medewerking weigeren. Wij denken dat deze uitspraken voorsorteren op de gedachte van de Omgevingswetgever dat participatie, en daarmee samenhangend draagvlak, een prominentere rol moet spelen in de ruimtelijke besluitvorming.

In ieder geval is met deze uitspraken duidelijk dat het verrichten van inspanningen om draagvlak te creëren ook onder het huidige recht niet altijd meer kan worden gezien als een vrijblijvendheid voor de initiatiefnemer. Bepalend is echter of binnen een gemeente beleid bestaat waaruit directe inspanningsverplichtingen voor een initiatiefnemer volgen gericht op het creëren van draagvlak en het bevorderen van participatie. Deze uitspraak biedt dus aanknopingspunten voor gemeenten die participatie – vooruitlopend op de Omgevingswet – willen verankeren in hun beleid als onderdeel in het proces van ruimtelijke planvorming.”

3. Algemeen

 

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:4209


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen