3.2 A.008 A. van den Bergh 'Het belang van participatiebeleid'

1. Bron

Zie

https://www.schulinck.nl/opinie/het-belang-van-participatiebeleid

2. Relevante bepaling

Gemeentelijk participatiebeleid

In de Omgevingswet wordt veel verwacht van participatie. Bij het vaststellen van het omgevingsplan zal de gemeenteraad moeten motiveren:

-        hoe zij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding heeft betrokken; en

-        wat zij met de resultaten van die voorbereiding heeft gedaan.

Eenzelfde verplichting geldt voor initiatiefnemers die een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen (artikel 7.4 Or). Voor omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is kan een participatieplicht worden ingevoerd. De gemeenteraad kan gevallen van activiteiten aanwijzen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is voordat de aanvraag kan worden ingediend (artikel 16.55 lid 7 Ow).

Hoe die participatieplicht het beste kan worden ingevuld kan per geval anders zijn. Het vastleggen van vormvereisten voor participatie past ook niet in de geest van de Omgevingswet. Gemeentelijk participatiebeleid zou dan bij de beoordeling van de omgevingsvergunningaanvraag een belangrijke rol kunnen spelen. De Afdeling lijkt met de genoemde uitspraken hier alvast op te anticiperen.”

3. Algemeen

-

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:3580

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:4209


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen