3.6 A.001 RES regio Drenthe

1. Bron

Zie https://www.energievoordrenthe.nl/nieuws/downloads_getfilem.aspx?id=1155087&forcedownload=true

2. Relevante bepaling:

3.4 Inwonersparticipatie bij energieprojecten

We willen dat inwoners aan de voorkant worden betrokken bij energieprojecten. Betrokkenheid bij energieprojecten kent verschillende gradaties, van informeren tot initiëren. Op dit moment is menig energieproject tot stand gekomen met minimale participatie. Aan de andere kant zijn er veel lokale initiatieven en coöperaties actief met het ontwikkelen van zonnedaken en -parken. In de RES-regio Drenthe vinden we structurele en zorgvuldige participatie bij energieprojecten belangrijk. Zo ontstaat er lokaal eigenaarschap over de energietransitie. We bevorderen dit onder andere met het aanjagen en ondersteunen van lokale initiatieven van onderop. Als RES-regio Drenthe streven we naar 50% lokaal eigendom bij nieuwe energieprojecten.”

3.4.2 Lokaal eigendom

Participatie gaat niet alleen over meedenken en inhoudelijke betrokkenheid, maar ook om investeren en financiële betrokkenheid. In het Klimaatakkoord is het streven afgesproken dat 50% van de productie van hernieuwbare opwekking van elektriciteit op land in handen komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven). Lokaal eigendom draagt bij aan bredere maatschappelijke betrokkenheid en acceptatie voor hernieuwbare energieprojecten doordat de financiële opbrengsten van deze projecten (deels) ten goede komen aan de directe omgeving. Daarom is in de RES-regio Drenthe het streven naar 50% lokaal eigendom belangrijk uitgangspunt. Lokaal eigendom ontstaat uit lokale kracht. Actieve inwoners zetten samen een energiecoöperatie op en realiseren hun eigen energieproject (zie Drentse voorbeelden in deze Concept RES), of participeren als gelijkwaardige partners in een energieproject. De RES-regio Drenthe kent een grote hoeveelheid energiecoöperaties die onder meer zijn georganiseerd in de Drentse Koepel Energie Initiatieven (Drentse KEI). Door hun directe betrokkenheid bij de RES-regio Drenthe geeft de Drentse KEI inhoud aan de coöperatieve aanpak en speelt een wezenlijke rol in de realisatie van lokaal eigendom. Het streven van de Drentse KEI is dat elke gemeente in de RES-regio Drenthe één of meerdere energiecoöperaties heeft die een professionele gesprekspartner zijn van de gemeente en ontwikkelaars. Het streven naar 50% lokaal eigendom geeft een hele andere dynamiek aan deze lokale coöperaties. Ze staan voor een grotere opgave dan ze van tevoren hadden gedacht. Dat biedt kansen. Maar om de energiecoöperaties de ruimte te geven om deze kansen te kunnen pakken, is coördinatie van de overheden gewenst. Zo geven we samen vorm aan lokaal eigendom.”

3. Algemeen

In deze RES wordt veel aandacht besteed aan het borgen van het streven door de energiecoöperaties de ruimte te geven om deze kansen te kunnen pakken.

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

-


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen