3.6 A.009 Provincie Overijssel 'Handreiking zonnevelden; Toepassing van de Overijsselse zonneladderen kwaliteitsimpuls zonnevelden'

1. Bron

Zie

https://www.overijssel.nl/publish/library/441/handreiking_zonnevelden_dt.pdf

2. Relevante bepaling:

“Vroegtijdig in gesprek over ruimtelijke kwaliteit en bijdragen aan maatschappelijke doelen

Het actief betrekken van bewoners en ‘gebruikers’ in alle fasen van het project versterkt de betrokkenheid en (het gevoel van) eigenaarschap. Bewoners en gebruikers krijgen op deze manier meer invloed op de eigen leefomgeving. Gemeenten hebben veelal eigen beleid voor participatie ontwikkeld. In het participatiebeleid kan de gemeente opnemen dat een deel van de financiële revenuen ten goede dient te komen aan (een deel) van de eigen bewoners. Vaak verloopt dit via een lokale energiecoöperatie. De afspraak in het klimaatakkoord over het ‘streven naar 50% lokaal eigendom’ is een belangrijke basis voor participatie van bewoners en deelname aan lokale energiecoöperaties. Participatie is ook opgenomen in de Omgevingswet: de wet vraagt initiatiefnemers tijdig in gesprek te gaan met omwonenden en belanghebbenden. Daarbij worden de wenselijkheid van het veld, de wensen van omwonenden, de mogelijkheden (financieel) te participeren en de maatschappelijke meerwaarde verkend en besproken.

 Afspraken in het kader van klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategieën

Uitwerking en invulling van het nationale klimaatakkoord vindt o.a. plaats in de twee regionale energie strategieën in Overijssel. In het Klimaatakkoord is o.a. afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land, waaronder zonneparken, gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom. In de Regionale Energie Strategieën (RES) zullen meer afspraken gemaakt worden.

 Andere mogelijkheden voor de gemeente voor borging van afspraken

Is de gemeente opdrachtgever dan kan zij in de aanbesteding voorwaarden opnemen. In de voorwaarden kunnen bijvoorbeeld verplichtingen tot bepaalde vormen van communicatie, bereikbaarheid, schadeloosstelling of overleg met de omgeving worden opgenomen. Indien de gemeente de grond in eigendom heeft kan zij de grond in erfpacht uitgeven onder specifieke voorwaarden. Denk aan de realisering van groen, of de afstemming met omwonenden. Ook kan de canon worden verlaagd wanneer bepaalde maatschappelijke functies worden gerealiseerd. Ten slotte kan de gemeente als grondeigenaar met andere grondbezitters en ontwikkelaars een ontwikkelingsovereenkomst afsluiten voor de ontwikkeling van een gebied. Deze overeenkomst bevat afspraken en voorwaarden voor de realisatie van doelen en (andere) opgaven in een gebiedsontwikkeling. En kan ook voorwaarden bevatten die voortkomen uit het gebiedsproces over de inrichting van een gebied.”

3. Algemeen

“De handreiking is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, omwonenden van een zonneveld en voor gemeenten om hen te ondersteunen bij de ruimtelijke afweging voor zonnevelden, bij het ontwerp van een kwalitatief goed zonneveld en bij het gesprek over het realiseren van voldoende en passende kwaliteit. De handreiking is gebaseerd op de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en in het bijzonder voor zonnevelden in de provinciale Omgevingsverordening. Onderdelen uit de toelichting bij artikel 2.1.8 van de verordening worden voorzien van uitleg, specificatie van de zonneladder, ontwerpprincipes, maatgevende referenties, inspiratie met goede voorbeelden en aandachtspunten bij de uitvoering. De handreiking bevat geen eigenstandige dwingende bepalingen. De handreiking is daarmee niet vrijblijvend en geeft scherpte aan de toepassing van de verordening. Referenties geven bijvoorbeeld maat aan de kwaliteitsinvestering bij een zonneveld: niet als dwingende norm, wel als vertrekpunt voor maatwerk. Met deze handreiking vervalt de handreiking uit 2017.


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen