3.6 A.011 WEB gemeenten 'Marktconsultatie levering lokale energie'

1. Bron

Zie

https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/196666/documenten/5527373/content

2. Relevante bepaling

Achtergrond

De basis van de samenwerking in energie-WEB wordt gelegd door de erkenning dat de traditionele inkoop van energie weinig stimulerend werkt om de eigen energievoorziening te verduurzamen. Alle drie de gemeenten hebben in verschillende bewoordingen en deadlines de ambitie om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent zoveel dat de energie die benodigd is binnen de eigen regio moet worden opgewekt (overigens niet alleen voor de gemeentelijke aansluitingen, maar voor alle gebruikers binnen de gemeenten).

 

Rolverdeling

De rolverdeling bij het leveren van energie kent de volgende kenmerken.

• De WEB gemeenten kopen energie in bij een leverancier en sluiten PPA’s af met duurzame regionale partners. De totaal benodigde energie komt uiteindelijk zoveel mogelijk van regionale partijen, de leverancier vult de totale energiebehoefte aan waar nodig.

• De leverancier bewaakt het verbruik, kosten en duurzaamheid.

• De leverancier is dienstverlener voor programmaverantwoordelijjkheid, facturatie en rapportages en integreert administratief alle energie volumes van de diverse bronnen en levert dit aan de aansluitingen.

• De regionale productiebedrijven (dat mag ook de energieleverancier zijn) of coöperaties leveren duurzame energie via een PPA.

• Aansluiting van partijen/gemeenten uit de Food Valley is een optie die voorlopig open wordt gehouden. Dit in verband met de ontwikkeling van de RES

 Huidige rol

Leverancier In de huidige situatie is onze energieleverancier of energie-intermediair niet meer dan de partij die zorgt voor de afrekening van de te leveren energie. Deze energie is niet groener of grijzer dan de energie die een ieder ander krijgt. De belangrijkste rol van de energieleverancier is de programmaverantwoordelijkheid en de administratieve afhandeling van de energielevering. In de toekomst zou de leverancier deze rol kunnen verdiepen middels het bewaken van het verbruik en het flexibel anticiperen op veranderingen in de energie vraag.

 Huidige GvO systeem

De huidige handel in groencertificaten kent een aantal beperkingen.

1. De energie is reeds opgewekt. De prijs wordt bepaald door de vraag naar bestaande opwekcapaciteit.

2. Een hogere GvO prijs betekent hogere opbrengsten voor de houder van de duurzame opwekker, niet perse meer budget voor nieuwe duurzame projecten;

3. De GvO markt is een volatiele markt. Een hoge prijsstelling kan niet zondermeer gebruikt worden om een businesscase te sluiten. Dat maakt dat een hoge GvO prijs geen garantie is op meer opwekcapaciteit.

4. Het systeem kent een tussenhandel via brokers, waar een onbekend bedrag op de werkelijke GvO prijs wordt toegevoegd. Hoewel veel energiemaatschappijen ook direct aan de bron inkopen, met eveneens een opslag alvorens deze door te berekenen aan de finale klant. Dat maakt de prijsstelling weinig transparant. Hiermee ontstaat een onwenselijke afhankelijkheid tussen het leveren van energie en het leveren van GvO’s. De gemeentelijke ambities van de WEB gemeenten zijn energieneutraal te worden. Dat betekent dat binnen het eigen grondgebied gezocht zou moeten worden naar mogelijkheden om energie op te wekken.

Beoogde model - GVO reservering

In het energie WEB wordt er voor gekozen GvO’s niet meer via het reguliere GvO systeem aan te schaffen maar gebruik te maken van een eigen fonds voor ‘perspectief GvO’s’. Hiermee wordt in essentie net als bij reguliere GvO’s geld gereserveerd voor investeringen in verduurzaming. Alleen vindt dat binnen het energie WEB lokaal plaats onder regie van de gemeentes en binnen de kaders van de RES.

Uitgangspunten aanbesteding

De aanbesteding duurzame energie bevat op hoofdlijnen de volgende kenmerken:

• Collectieve aanpak door EnergieWEB, een samenwerking voor de lange termijn (tot 15 jaar)

• Inkoop duurzame elektriciteit bij regionale partijen.

• Jaarlijkse evaluatie afnamevolume elektra en gas.

• Leveringsovereenkomst met energieleverancier moet voldoende flexibiliteit bieden voor energielevering door regionale partijen.

• Leverancier doet alle administratieve afhandeling van de levering van energieproducten, inclusief PPA’s en GvO reserveringen.

• Administratieve afhandeling van CO2 compensatie van groen gas wordt door leverancier gedaan, ongeacht via wie de GvO’s worden ingekocht.”

3. Algemeen

De WEB gemeenten willen op een alternatieve wijze energie inkopen, waarbij gedurende de contractperiode met de hoofdleverancier steeds meer ruimte ontstaat voor de directe afname van duurzame lokale opwekkers van energie. In deze marktconsultatie wordt meer informatie gegeven over onze doelstellingen en wordt de markt gevraagd input te leveren op de mogelijkheden die zij ziet.

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen