3.6 A.010 Green Deal 221 'Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten'

1. Bron

Zie

https://www.greendeals.nl/green-deals/participatie-van-de-omgeving-bij-duurzame-energieprojecten

2. Relevante bepaling

Betrokken partijen:

Ministeries van EZK, IenW, BZK, OCW en LNV, IPO, VNG, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse WindEnergie Associatie, Particuliere Windturbine Exploitanten, Coperatie Windunie UA, REScoopNL, Stichting Platform Bio-energie, Dutch Association Geothermal Operators, Stichting Platform Geothermie, Vereniging Holland Solar, Vereniging Energie-Nederland, Vereniging ODE Decentraal, De Stichting Lerend Platform Energie & Omgeving, Nederlandse Vereniging van Banken, Federatie LTO Nederland, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid, Staatsbosbeheer, Stichting De Natuur en Milieufederaties en Stichting Natuur & Milieu.

De Greendeal is mei 2020 in uitvoering

3. Algemeen

“Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk inzichten en ideeën te ontwikkelen en te delen om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving, waardoor:

 -        informatie, kennis, ervaringen en standpunten vroegtijdig en beter worden gedeeld door burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden waardoor de uiteenlopende belangen, wensen en ideeën beter in beeld worden gebracht; kwalitatief betere publieke en private besluiten kunnen worden genomen

-        meer draagvlak wordt gecreëerd voor duurzame energieprojecten

-        de doorlooptijd van de planvorming, het ontwikkelen en het realiseren van duurzame energieprojecten wordt verkort.”

 4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

https://www.greendeals.nl/sites/default/files/2019-11/GD%20221%20Participatie%20kaders.pdf

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen